Basket0
Your Basket Is Empty
E-mail
Şifre
Dil İkonları
TREN
Search
  • Ürünlerde
  • Site İçinde
  • Bloglar İçinde

Bayii İş Ortaklığı Sözleşmesi

BAYİİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ("Sözleşme"); Bozok Üniversitesi, Erdoğan Akdağ Kampüsü, Teknopark Sitesi, No.219 1/7 - Yozgat / Türkiye adresinde mukim, PİLOT TR HOBBY BİLİŞİM DIŞ TİCARET SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ("Pilot-TR Hobby") ile yukarıda bilgileri verilen BAYİİ Müşterisi arasında, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiştir.

İşbu Sözleşmenin ekleri ve Websitesi’nde (www.pilottr.com) sunulan Pilot-TR Hobby hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olacaktır.

Pilot-TR Hobby ve Bayii Müşterisi ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır. Bu hususlar çerçevesinde Taraflar aşağıdaki şartlarda mutabık kalmışlardır.

2. TANIMLAR

Websitesi / Elektronik Ticaret Platformu: Mülkiyeti Pilot-TR Hobby’ye ait olan ve Pilot-TR Hobby’nin işbu Sözleşme ile belirlenen "Hizmetler"ini üzerinde sunmakta olduğu www.pilottr.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

Hizmet/Hizmetler: "Üye"lerin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini kullanmaları amacıyla Pilot-TR Hobby tarafından Websitesi’nde sunulan; ilan yayınlama, ürün tedarik etme ve benzeri uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/Kullanıcılar: Websitesi’ne erişimde bulanan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Üye/Üyeler: Pilot-TR Hobby ile yapmış oldukları harici sözleşmelere dayalı olarak Websitesi’ne üye olan veya Pilot-TR Hobby’nin sunduğu "Hizmetler"den yararlanan, "Alıcı" ya da "Kullanıcı" olan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Bayii: Websitesi üzerinde "Pilot-TR" tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi "Üye"yi ifade eder.

Satıcı: Websitesi üzerinde mal ve/veya hizmet satışa arz eden tüzel kişi Pilot-TR Hobby.

Sanal Mağaza/Satış Alanı: "Bayii’nin Websitesi’nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler"den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği websitesidir.

Üye Sayfası: Bayii’nin, Pilot-TR Hobby tarafından Websitesi’nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satın alım işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Bayii tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Websitesi üzerinde Pilot-TR Hobby tarafından sunulan Hizmetler’den, Bayii’nin yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

İşbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, Pilot-TR Hobby tarafından Bayii’ye sunulan Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Bayii, "bayii" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle "Bayilik Gerekli Doküman Listesi" ("Ek-1")’inde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Bayii tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, Pilot-TR Hobby’nin Bayii’nin başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır. Başvurusu kabul edilen Bayii, Websitesi’nde bulunan üyelik formunu, tam ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Bayii tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Bayii sorumlu olacaktır. Bayii, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem Pilot-TR nezdinde Bayii’yi temsilen yapılmış kabul edilecektir. Bayii, temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, Pilot-TR Hobby’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle Pilot-TR Hobby’nin herhangi bir zarara uğraması halinde, Pilot-TR Hobby’nin Bayii’den her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

4.2. Bayii, her türlü reklam ve ilanın kendi websitesinde ve/veya fiziksel mağazasında yayınlanmasını/sunulmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için Pilot-TR Hobby ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Pilot-TR tarafından, ürün reklamı, tanıtımı vb. durumlar için Websitesi üzerinden Pilot-TR Hobby’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine, portallara, dosyalara ve/veya içeriklere link verilebilecektir. Bayii, yapılan yönlendirmenin; işbu linkin yönlendirdiği internet sitesi veya işleten kişisini desteklemek amacı taşımadığını veya bu internet sitesi/içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar, içerikler, hizmetler, ürünler ve/veya bunların içeriği hakkında Pilot-TR Hobby’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.4. Bayii, kendi Sanal Mağazası’nda ve Fiziksel Mağazası’nda ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
Bayii Sanal Mağaza’sında kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Bayii, EK-2 Yasaklı Ürünler Listesi’nin ("EK-2") içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. Bayii’nin EK-2’de yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı Pilot-TR Hobby’ye yöneltilebilecek talepler veya 3. kişilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı Bayii olacaktır. Pilot-TR Hobby’nin bu meyanda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Bayii, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle Pilot-TR Hobby’nin uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Pilot-TR Hobby tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Pilot-TR Hobby’ye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bayii’nın işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde Pilot-TR Hobby Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve Pilot-TR Hobby’nin sair tazminat hakları saklı kalacaktır.

4.5. Bayii, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği satın alım işlemlerinde; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Websitesi’nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Bayii’nin işbu madde hükmü aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.

4.6. Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler "Gizli Bilgi" olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 5 yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir. Pilot-TR Hobby, yürürlükteki mevzuat veya bir mahkeme kararı uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde ya da ilgili mevzuat gereği Bayii’nin kendisinde bulunan tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilecektir.

4.7. Bayii, Websitesi’ne üye olduğu esnasında bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Sanal Mağaza’sına, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Bayii’nin şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Bayii’nin kendi sorumluluğundadır. Bayii kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Bayii’nin kendisine ait olacaktır. Bayii’nin şifresi kullanılarak Websitesi’nde Pilot-TR Hobby aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Bayii, Pilot-TR Hobby’nin bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.

4.8. Websitesi üzerinde yer alan her türlü içeriğin tek hak sahibi Pilot-TR Hobby’dir. Pilot-TR Hobby’nin önceden yazılı rızası alınmaksızın Bayii tarafından Websitesi’nde yer alan içeriğin bütününün veya bir bölümünün ticari amaçlarla, kopyalanması, işlenmesi, kullanılması veya umuma arz edilmesi kesinlikle yasaktır. Pilot-TR Hobby, Websitesi’ne iletmiş olduğu her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecek ancak bu içeriğin Pilot-TR Hobby tarafından Hizmetler’in sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek her türlü faaliyette ve üçüncü kişilere ait sitelerde, sistemlerde işlenmesi ve derlenmesi amacıyla kullanılmasına ve Pilot-TR Hobby’nin reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılmasına yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bilabedel Pilot-TR Hobby’ye tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.

4.9. Bayii kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer Üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla Websitesi’ni kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Bayii tarafından bu madde hükmüne aykırı fiillerde bulunulması ve işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Websitesi’nde yer alan Hizmetler’in kullanılması hukuka aykırı olup; Pilot-TR Hobby’nin bu kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. Pilot-TR Hobby, Bayii tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. Pilot-TR Hobby, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla Pilot-TR Hobby’nin ve iş faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere açıklanabilir. Bayii, kendine ait bilgilerin Pilot-TR Hobby tarafından işbu madde hükmüne göre Pilot-TR Hobby tarafından kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

4.11. Bayii, Websitesi’nde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Bayii, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. şeyler içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla Pilot-TR Hobby tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. Pilot-TR Hobby, Websitesi’nin tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördüğü her türlü önlem alma ve değişiklik yapma hakkında sahiptir. İşbu amaçla Pilot-TR Hobby, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Üye’lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. Pilot-TR Hobby hem güvenlik hem de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, Websitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişim trafiğini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir.

4.13. Ürün Bedeli satın alma anında Pilot-TR tarafından Bayii’den tahsil edilecek ve Bayii işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği alım işlemi karşılığındaki ürüne hak kazanacaktır. Pilot-TR Hobby ayrıca Hizmetler’i geçici olarak durdurma, askıya alma ya da işbu Sözleşme’nin feshiyle iptal etme hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlar Pilot-TR Hobby tarafından yazılı olarak Bayii’ye bildirilecektir. Bu durumlarda bu süre zarfında yapılan satışların gereği olarak Ürün/Hizmet Bayii’ye teslim edilecek veya Ürün/Hizmet Bedeli tekrar Bayii’ye iade edilecektir.

4.14. Pilot-TR Hobby, Bayii’nin faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Websitesi’nde beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Bayii’ye herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshedebilir. Bayii böyle bir durumda Pilot-TR Hobby’den herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, Pilot-TR Hobby’nin herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.

4.15. Pilot-TR Hobby tarafından Bayii’nin herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha Pilot-TR Hobby platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Bayii, başka bir kullanıcı hesabıyla Websitesi’ne üye olamaz. Bayii’nin bu madde hükmüne aykırı olarak Websitesi’ne üye olması ve durumun tespiti halinde Bayii, üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır.

4.16. Pilot-TR Hobby, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu KDV m. 8. uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Pilot-TR Hobby; Bayii’ye gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 65026502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17. Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve Pilot-TR Hobby tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürün fiyatları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler Pilot-TR Hobby tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. Pilot-TR Hobby tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Bayii işbu değişikleri Website’sinden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmek zorundadır.

4.18. Bayii, Pilot-TR Hobby tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin Pilot-TR Hobby’nin Websitesi üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek sorumluluğundadır. Bayii, bizzat yürüttüğü, Sözleşme’ye aykırı olarak doğrudan iletişime geçtiği Alıcılar veya sair üçüncü kişiler ile işbirliği içinde olarak yürüttüğü çeşitli faaliyetleri ile Pilot-TR Hobby kampanya ve indirimlerini manipüle eden tutumlar halinde olmamalıdır. Bayii’nin Pilot-TR Hobby tarafından uygulanmakta olan kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde olması ve bu faaliyetlerin Pilot-TR Hobby nezdinde doğrudan veya dolaylı bir zarara yol açması halinde Bayii, söz konusu zararı Pilot-TR Hobby’nin ilk talebinde nakden ve defaten tazmin etmeyi ve/veya söz konusu zararın cari hesabından mahsup edilmesini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.19. Pilot-TR Hobby, satışa sunduğu Mal/Hizmet’i gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen yönetmelikleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, Mal/Hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. Pilot-TR Hobby'nin Mal/Hizmet’i hatalı kategorilendirdiğinin veya Mal/Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, Pilot-TR Hobby ilgili Mal/Hizmet Bayii tarafından satın alınmış olsa dahi, Pilot-TR Hobby’nin siparişi iptal etme, içerikleri düzenleme, fiyat düzenlemesi ve/veya Websitesi’nden kaldırma hakkına sahiptir. Bayii, Pilot-TR Hobby’nin ilgili ürünü Website’sinden kaldırmasıyla ilgili olarak herhangi bir zarar talebinde bulunmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.20. Bayii, Pilot-TR Hobby’nin Websitesi üzerinden yürütmekte olduğu operasyonun işlerliğine Bayii sıfatı altında katkıda bulunurken, bu işbirliğinin bir parçası olarak iyiniyet ve dürüstlük kurallarına uyarak faalietlerini gerçekleştirmeyi, basiretli bir tacir hükümlerine uygun davranmayı, Pilot-TR Hobby’nin iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı kabul ve taahhüt eder.

5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Bayii, basılı olarak işbu Sözleşmeyi imzalayarak ya da sanal ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf olacak ve işbu Sözleşme hükümleriyle bağlı olacaktır. Pilot-TR Hobby, gerekli görmesi halinde tek taraflı olarak işbu Sözleşme’de yer alan genel hizmet sunum şartlarını uygun göreceği herhangi bir zamanda Websitesi’nde ilan ederek değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

6. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

7. GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu sözleşme, Bayii tarafından basılı olarak imzalanmakla ya da elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren süresiz olarak geçerlidir. Bununla birlikte, Taraflar’dan herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme’nin Pilot-TR Hobby tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Bayii, fesih tarihine kadar Pilot-TR Hobby tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde YOZGAT MERKEZ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Bayii, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Pilot-TR Hobby’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

11. BİLDİRİM

Bayii ve Pilot-TR Hobby, Pilot-TR Hobby Websitesi’ne kayıtla / beyanile bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Pilot-TR Hobby’nin Websitesi’ne kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Bayii’nin e-posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

12. YÜRÜRLÜK

12 (on iki) madde ve 1 (bir) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Bayii tarafından ıslak imza veya elektronik ortamda yazılı onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

PİLOT TR HOBBY BİLİŞİM
DIŞ TİCARET SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Çalatlı Köyü, Alaca Yol Ayrımı – MERKEZ / YOZGAT
0354 237 1116 & 0850 532 6666
bilgi@pilottr.com & www.pilottr.com


Ekler:
Mağaza Açılış Gerekli Doküman Listesi

İçin Talep Edilecek Evrak Listesi:
- Vergi Levhası Fotokopisi
- Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
- İmza Sirküleri Fotokopisi
- Ticaret Sicilinden alınacak güncel faaliyet belgesinin aslı
- Yetkili Kişi ve/veya Kişilerin listesi
- Açık adres, telefon numarası, e-posta adresi

Yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve bayiilik kabul kararını nihai olarak verme yetkisi Pilot-TR Hobby’de olacaktır.